Language of document :

EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 13. februar 2007 - Guarnieri mod Kommissionen

(Sag F-62/06) 1

(Tjenestemænd - løn - familietillæg - børnetilskud - reglen om forbud mod dobbeltydelser anvendelig på nationale tillæg)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Daniela Guarnieri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Curall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation dels af Kommissionens afgørelse af 5. august 2005, hvorved der i henhold til reglen om forbud mod dobbeltydelser i vedtægtens artikel 67, stk. 2, blev foretaget fradrag af den belgiske børnepension i de til sagsøgeren udbetalte familietillæg, dels af ansættelsesmyndighedens afslag af 14. februar 2006 på sagsøgerens klage over den anfægtede afgørelse.

Konklusion

1)    Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse af 5. august 2005 annulleres, for så vidt som der heri foretages fradrag af den til Daniela Guarnieri udbetalte belgiske børnepension i det til hende udbetalte børnetilskud.

2)    I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

3)    Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

4)    Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 165 af 15.7.2006.