Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 13. veebruari 2007. aasta otsus -Guarneri versus komisjon

(Kohtuasi F-62/06)1

(Ametnikud - Töötasu - Peretoetused - Ülalpeetava lapse toetus - Siseriiklikele toetustele kohaldatav kattumise välistamise norm)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Curall ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni 5. augusti 2005. aasta otsus, millega personalieeskirjade artikli 67 lõikes 2 sisalduvat kattumise välistamise normi kohaldades arvati hageja saadavatest peretoetustest maha Belgia orvupension ja teiseks nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 14 veebruari 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus vaidlustatud otsuse peale.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 5. augusti 2005. aasta otsus, kuna sellega arvatakse Guarnerile makstavast ülalpeetava lapse toetusest maha tema saadav Belgia orvupension.

Jätta ülejäänud nõuded rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Euroopa Liidu Nõukogu kannab oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 165, 15.7.2006, lk 35.