Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 13.2.2007 - Guarneri v. komissio

(Asia F-62/06)1

(Henkilöstö - Palkkaus - Perheavustukset - Huollettavana olevaa lasta koskeva avustus - Kansallisiin avustuksiin sovellettava päällekkäisyyden kieltävä säännös)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Curall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä komission 5.8.2005 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on henkilöstösääntöjen 67 artiklan 2 kohdassa määrätyn päällekkäisyyden kieltävän säännön nojalla vähennetty kantajan saamasta perheavustuksesta belgialainen lapseneläke, ja toisaalta nimittävän viranomaisen 14.2.2006 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan riidanalaisesta päätöksestä tekemä valitus.

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission 5.8.2005 tekemä päätös kumotaan niiltä osin kuin siinä vähennetään Guarnerille maksetusta huollettavana olevaa lasta koskevasta avustuksesta orvoille maksettavan belgialaisen avustuksen määrä.

Vaatimukset hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 165, 15.7.2006, s. 35.