Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 13 februari 2007 - Guarneri / Commissie

(Zaak F-62/06)1

(Ambtenaren - Bezoldiging - Gezinstoelagen - Toelage voor kind ten laste - Anticumulatieregel van toepassing op nationale toelagen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Daniela Guarneri (Sint-Stevens-Woluwe, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Curall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van, enerzijds, het besluit van de Commissie van 5 augustus 2005 om krachtens de anticumulatieregel voorzien in artikel 67, lid 2, van het Statuut het Belgische wezenpensioen in aftrek te brengen op de door verzoekster ontvangen gezinstoelagen en, anderzijds, van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 14 februari 2006 houdende afwijzing van de klacht die verzoekster tegen het bestreden besluit heeft ingediend

Dictum

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 augustus 2005 wordt nietig verklaard voor zover daarbij het bedrag van het door Guarneri ontvangen Belgisch wezenpensioen in mindering wordt gebracht op de aan haar betaalde toelage voor een kind ten laste.

De overige vorderingen worden afgewezen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

De Raad van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 165 van 15.07.2006, blz. 35.