Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 lutego 2007 r. - Guarneri przeciwko Komisji

(Sprawa F-62/06)1

(Urzędnicy - Wynagrodzenie - Świadczenia rodzinne - Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu - Przepis zapobiegający kumulacji mający zastosowanie do świadczeń krajowych)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgia) (przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Curall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. dokonującej, poprzez zastosowanie przepisu zapobiegającego kumulacji z art. 67 ust. 2 regulaminu pracowniczego, odliczenia belgijskiej renty dla sierot od dodatku rodzinnego pobieranego przez skarżącą oraz decyzji organu powołującego z dnia 14 lutego 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącej na zaskarżoną decyzję.

Sentencja wyroku

Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 5 sierpnia 2005 r. zostaje uchylona w zakresie, w jakim dokonuje ona odliczenia kwoty belgijskiego świadczenia dla sierot otrzymywanego przez D. Guarneri od wypłacanego jej dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu.

Skarga w pozostałym zakresie zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

Rada Unii Europejskiej ponosi koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 165 z 15.7.2006 r., str. 35.