Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 13. februára 2007 - Guarneri/Komisia

(vec F-62/06)1

(Úradníci - Odmena - Rodinné prídavky - Príspevok na nezaopatrené dieťa - Pravidlo na zamedzenie súbehu uplatniteľné na vnútroštátne dávky)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Curall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie jednak rozhodnutia Komisie z 5. augusta 2005, ktorým sa podľa pravidla na zamedzenie súbehu dávok podľa článku 67 ods. 2 služobného poriadku odpočítava od rodinných prídavkov vyplácaných žalobkyni belgický sirotský dôchodok, a jednak rozhodnutia menovacieho orgánu zo 14. februára 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobkyňou proti napadnutému rozhodnutiu

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 5. augusta 2005 sa zrušuje v rozsahu, v akom uskutočňuje odpočet výšky belgického sirotského dôchodku poberaného pani Guarneri od príspevku na nezaopatrené dieťa, ktorý jej je vyplácaný.

2.    Zostávajúca časť návrhov sa zamieta.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.

4.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 165, 15.7.2006, s. 35.