Language of document :

Иск, предявен на 29 януари 2007 г. - Angioi / Комисия

(Дело F-7/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Marie-Thèrese Angioi (Valenciennes, Франция) [представител: M.-A. Lucas, адвокат]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) от 14 март 2006 г., определящо резултатите на ищеца от тестовете за предварителен подбор на договорно наети служители - ЕС 25;

да се отмени решението на EPSO и/или на Комитета за подбор да не регистрира ищеца в базата данни на кандидатите, представили се успешно на тестовете за предварителен подбор;

да се отмени продължението на процедурите за подбор;

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своя иск ищцата изтъква три довода.    

В първия си довод ищцата поддържа, че публикуваната от EPSO на 20 юни 2005 г. покана за заявяване на интерес (ПЗИ) противоречала на член 12, параграф 1 ЕО и на член 82, параграфи 1 и 3, буква "д" от Условията за работа на другите служители (УРДС). Тя по-специално критикува ПЗИ за това, че от една страна е определила за основен език на кандидатите този на тяхната националност (или в случай на държави-членки с няколко официални езика - този на задължителното им образование), и от друга страна, че е предвиждала тестовете за предварителен подбор за всеки кандидат да протичат на различен от основния език, като той бъде избран между английски, френски и немски. Резултатът от тези разпоредби бил, на първо място, че кандидатите са били възпрепятствани да посочат като основен език друг общностен език, по който притежават задълбочени познания, без все пак да имат съответната националност и, на второ място, че са били задължени да положат изпитите на един от трите езика, посочени по-горе. Системата съдържала разлика в третирането в зависимост от националността, която не е обективно оправдана от изискванията на дейностите, които ще се упражняват.

Вторият довод се извежда от нарушението на принципите за добро управление, за равно третиране, за обективност и за оправдани правни очаквания, доколкото изпитите за предварителен подбор на ищцата са били изпъстрени с инциденти, които са я смутили и лишили от част от определеното й време, без да й бъде разрешено да започне изпита от начало или да се възползва от допълнително време.

С третия си довод ищцата изтъква, от една страна, нарушаване на принципа на равното третиране, доколкото поставените въпроси са били подбрани по случаен начин от база, съдържаща въпроси с много различно ниво и с понякога съмнителна валидност и, от друга страна, нарушаване принципите за защита на оправданите правни очаквания, за прозрачност и за задължение за мотивиране, доколкото EPSO не й е изпратила въпросите, които са й били поставени.

____________