Language of document :

Žaloba podaná dne 29. ledna 2007 - Angioi v. Komise

(Věc F-7/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marie-Thèrese Angioi (Valenciennes, Francie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) ze dne 14. března 2006, kterým se přijímají výsledky žalobkyně v předvýběrových testech smluvních zaměstnanců EU 25;

zrušit rozhodnutí EPSO a Výběrové komise nezapsat žalobkyni do databáze kandidátů, kteří uspěli v předvýběrových testech;

zrušit pokračování výběrového řízení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje tři žalobní důvody.

Ve svém prvním žalobním důvodu žalobkyně tvrdí, že výzva k vyjádření zájmu (VVZ) zveřejněná EPSO dne 20. června 2005 je v rozporu s čl. 12 odst. 1 ES a čl. 82 odst. 1 a 3 písm. e) pracovního řádu ostatních zaměstnanců (POZ). Kritizuje zejména, že VVZ jednak vymezila jako hlavní jazyk kandidátů jazyk jejich státní příslušnosti (nebo, v případě členských států, které mají více úředních jazyků, jako jazyk jejich povinné školní docházky), a jednak, že stanovila, že předvýběrové testy probíhají pro každého kandidáta v jazyku rozdílném od hlavního jazyka, s možností výběru mezi angličtinou, francouzštinou a němčinou. Výsledkem těchto ustanovení zaprvé je, že kandidátům bylo zabráněno uvést jako hlavní jazyk jiný jazyk Společenství, jehož mají důkladnou znalost, aniž by však měli odpovídající státní příslušnost, a zadruhé, že museli složit zkoušky v jednom ze třech výše uvedených jazyků. Systém zahrnuje rozdílné zacházení v závislosti na státní příslušnosti, které není objektivně odůvodněno požadavky funkcí, které mají být vykonávány.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení zásad řádné správy, rovného zacházení, objektivity a legitimního očekávání, jelikož předvýběrové zkoušky žalobkyně byly provázeny událostmi, které ji rušily a připravily ji o část času, který jí byl vymezen, aniž by jí bylo povoleno začít zkoušku znovu nebo obdržet čas navíc.

Ve svém třetím žalobním důvodu žalobkyně uplatňuje jednak porušení zásady rovného zacházení, jelikož položené otázky byly vybrány náhodným způsobem v databázi obsahující otázky, jejichž stupeň obtížnosti byl velmi rozdílný a jejichž platnost byla v některých případech pochybná, a jednak porušení zásad ochrany legitimního očekávání, transparence a povinnosti odůvodnění, jelikož jí EPSO nesdělilo otázky, které jí byly položeny.

____________