Language of document :

29. jaanuaril 2007 esitatud hagi - Angioi versus komisjon

(Kohtuasi F-7/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marie-Thèrese Angioi (Valenciennes, France) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) 14. veebruari 2006. aasta otsus, millega kinnitati hageja tulemused lepinguliste töötajate leidmise konkursi EL-25 eelvaliku eksamitel;

tühistada EPSO ja/või valikukomitee otsus jätta hageja kandmata eelvaliku eksamid edukalt sooritanud isikute andmebaasi;

tühistada valikuprotseduuri järgnevad etapid;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

Esimese väitega väidab hageja, et EPSO poolt 20. juunil 2005 avaldatud osalemiskutse on vastuolus EÜ artikli 12 lõikega 1 ja ühenduse muude teenistujate teenistustingimuste artikli 82 lõikega 1 ja lõike 3 punktiga e. Ta leiab esiteks, et osalemiskutses määratleti kandidaatide peakeelena nende kodakondsusest tulenev keel (mitme ametliku keelega liikmesriikide puhul nende kohustusliku koolihariduse keel) ja teiseks, et selles oli ette nähtud, et iga kandidaadi eelvaliku eksamid toimuvad muus keeles, kui peakeel ning vastavalt kas inglise, prantsuse või saksa keeles. Nende sätete tulemus on see, et kandidaatidel esiteks takistati valida peakeeleks muud ühenduse keelt, mida nad piisavalt süvitsi valdavad, kuid millele vastavat kodakondsust neil ei ole, ja teiseks, et neid kohustati sooritama eksameid ühes kolmest ülalmainitud keelest. Niisugune kord sisaldab kodakondsusel põhinevat erinevat kohtlemist, mis ei ole täidetavatest ülesannetest lähtuvalt objektiivselt põhjendatud.

Teine väide põhineb hea halduse, võrdse kohtlemise, objektiivsuse ja õiguspärase ootuse põhimõtete rikkumisel, kuna hageja eelvaliku eksamil esines mitmeid vahejuhtumeid, mis teda segasid ja võtsid osa ajast, mis talle oli ette nähtud, ilma et tal oleks lubatud eksamit uuesti alustada või kasutada lisa-aega.

Kolmandas väites tugineb hageja esiteks võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisele, kuivõrd esitatud küsimused valiti juhuslikkuse põhimõttel väga erineva raskusastmega küsimuste hulgast, mille õigsuses võis mõnikord kahelda, ning teiseks tugineb ta õiguspärase ootuse, läbipaistvuse ja põhjendamiskohustuse põhimõtete rikkumisele, kuivõrd EPSO ei edastanud talle esitatud küsimusi.

____________