Language of document :

Kanne 29.1.2007 - Angioi v. komissio

(Asia F-7/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marie-Thèrese Angioi (Valenciennes, Ranska) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 14.3.2006 tekemä päätös, jolla vahvistettiin kantajan tulokset sopimussuhteisten toimihenkilöiden (EU 25) esivalintakokeissa, on kumottava

EPSOn ja/tai valintalautakunnan päätös olla kirjaamatta kantajaa esivalintakokeet läpäisseiden hakijoiden tietopankkiin on kumottava

valintamenettelyn jatkotoimenpiteet on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kolme kanneperustetta kanteensa tueksi.

Ensimmäisessä kanneperusteessaan kantaja väittää, että kiinnostuksenilmaisupyyntö (jäljempänä pyyntö), jonka EPSO julkaisi 20.6.2005, rikkoo EY 12 artiklan 1 kohtaa ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 1 kohtaa ja 3 kohdan e alakohtaa. Hän väittää muun muassa, että pyynnössä määriteltiin yhtäältä hakijoiden kieli näiden kansalaisuuden perusteella (tai niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, joissa on useita virallisia kieliä, oppivelvollisuuskielen perusteella), ja toisaalta, että pyynnön mukaan esivalintakokeet oli pidettävä kunkin hakijan osalta muulla kuin tällä kielellä, ja valinta oli tehtävä englannin, ranskan tai saksan välillä. Nämä säännökset johtivat kantajan mukaan siihen, että hakijat eivät ensinnäkään voineet ilmoittaa kielekseen muuta yhteisön kieltä, jonka he osaavat erinomaisesti mutta joka ei kuitenkaan vastaa heidän kansalaisuuttaan, ja toiseksi heidän oli suoritettava kokeet jollakin edellä mainituista kolmesta kielestä. Järjestelmä merkitsee hänen mukaansa kansalaisuuteen perustuvaa erilaista kohtelua, joka ei ole objektiivisesti perusteltavissa suoritettavien työtehtävien vaatimuksilla.

Toinen kanneperuste perustuu hyvän hallinnon, yhdenvertaisen kohtelun, objektiivisuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden loukkaamiseen, koska kantajan mukaan useat välikohtaukset hänen esivalintakokeissaan häiritsivät häntä ja veivät häneltä osan hänelle myönnetystä ajasta, eikä hänen annettu aloittaa koetta uudestaan eikä saada lisäaikaa.

Kolmannessa kanneperusteessaan kantaja väittää yhtäältä, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu, koska esitetyt kysymykset oli hänen mukaansa valittu sattumanvaraisesti kannasta, joka sisälsi vaikeustasoltaan suuresti toisistaan poikkeavia kysymyksiä, joiden pätevyydestä ei aina ollut varmuutta, ja toisaalta, että luottamuksensuojan periaatetta, avoimuusperiaatetta ja perusteluvelvollisuutta on loukattu, koska EPSO ei toimittanut hänelle kysymyksiä, jotka hänelle oli esitetty.

____________