Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 29. janvārī - Angioi pret Komisiju

(lieta F-7/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Marie-Thèrese Angioi, Valenciennes (Francija) (pārstāvis - M.-A. Lucas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) 2006. gada 14. marta lēmumu, ar kuru konstatēti prasītājas rezultāti ES 25 līgumdarbinieku iepriekšējās atlases testos;

atcelt EPSO un/vai atlases komitejas lēmumu nereģistrēt prasītāju iepriekšējās atlases testu veiksmīgo kandidātu datu bāzē;

atcelt atlasei sekojušās darbības;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumā prasītāja izvirza trīs pamatus.

Ar pirmo pamatu prasītāja norāda, ka uzaicinājums izteikt interesi (UII), ko EPSO publicēja 2005. gada 20. jūnijā, esot pretrunā EKL 12. panta 1. punktam un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 82. panta 1. punktam un 3. punkta e) apakšpunktam. Tā kritizē it īpaši, ka UII, no vienas puses, kā kandidātu pamata valoda ir noteikta valoda, kas atbilst to pilsonībai (vai dalībvalstu, kurās ir vairākas oficiālās valodas, gadījumā, valoda, kurā ir iegūta obligātā izglītība) un, no otras puses, ka tajā ir paredzēts, ka iepriekšējās atlases testi attiecībā uz katru kandidātu notiek citā valodā nekā pamata valoda un ir jāizvēlas starp angļu, franču un vācu valodu. Šo noteikumu sekas esot tādas, ka kandidātiem, pirmkārt, esot liegta iespēja kā pamata valodu izvēlēties citu Kopienu valodu, kuru tie prot padziļināti, lai arī viņiem nav šī attiecīgā pilsonība, un, otrkārt, viņiem bija jākārto pārbaudījumi vienā no iepriekš minētajām valodām. Šī sistēma ietverot atšķirīgu attieksmi atkarībā no pilsonības, kas nav objektīvi attaisnojama ar veicamo funkciju prasībām

Otrais pamats ir balstīts uz labas pārvaldības, vienlīdzīgas attieksmes, objektivitātes un tiesiskās paļāvības principa pārkāpumu tiktāl, ciktāl prasītājas iepriekšējā atlases pārbaudījumus esot ietekmējušas situācijas, kas viņu ir mulsinājušas un atņēmušas daļu laika, kas tai bija dots, neļaujot tai sākt pārbaudījumu no sākuma vai nepiešķirot papildus laiku.

Trešajā pamatā prasītāja norāda, pirmkārt, vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu, ciktāl uzdotie jautājumi bijuši izvēlēti pēc nejaušības principa datu bāzē, kas ietver jautājumus, kuru līmenis ir ļoti atšķirīgs un kuru spēkā esamība reizēm šķita šaubīga, un, otrkārt, tiesiskās paļāvības aizsardzības un pārskatāmības principa, kā arī pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu, ciktāl EPSO tai nav paziņojis jautājumus, kas tai esot uzdoti.

____________