Language of document :

Žaloba podaná 29. januára 2007 - Angioi/Komisia

(vec F-7/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marie-Thèrese Angioi (Valenciennes, Francúzsko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) zo 14. marca 2006, ktorým boli stanovené výsledky žalobkyne z predvýberových testov dočasných zamestnancov EÚ 25,

zrušiť rozhodnutie EPSO a/alebo výberovej komisie nezapísať žalobkyňu do databázy uchádzačov, ktorí uspeli v predvýberových testoch,

zrušiť ďalší postup v procese výberu zamestnancov,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza tri žalobné dôvody.

Vo svojom prvom žalobnom dôvode žalobkyňa tvrdí, že výzva na vyjadrenie záujmu (VVZ), ktorú EPSO uverejnil 20. júna 2005 je v rozpore s článkom 12 ods. 1 ES a článkom 82 ods. 1 a ods. 3 písm. e) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov. Kritizuje najmä skutočnosť, že VVZ jednak definovalo ako základný jazyk uchádzačov jazyk ich národnosti (alebo, v prípade členských štátov s viacerými úradnými jazykmi, jazyk ich povinnej školskej dochádzky), a jednak stanovilo, že predvýberové testy budú pre každého uchádzača v inom jazyku ako je základný jazyk, pričom uchádzači si môžu vybrať medzi angličtinou, francúzštinou a nemčinou. Výsledkom týchto ustanovení bolo, že uchádzači si po prvé nemohli zvoliť ako svoj základný jazyk iný jazyk Spoločenstva, ktorý ovládali bez toho, aby ich národnosť zodpovedala tomuto jazyku a po druhé, museli vykonať skúšky v jednom z troch vyššie uvedených jazykov. V podmienkach bolo stanovené rozdielne zaobchádzanie podľa národnosti, ktoré nebolo objektívne odôvodnené požiadavkami zamestnania, o ktoré sa uchádzali.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení zásad správneho úradného postupu, rovnosti zaobchádzania, objektivity a legitímnej dôvery, keďže predvýberové testy žalobkyne sprevádzali ťažkosti, ktoré žalobkyňu obrali o časť prideleného času bez toho, aby jej bolo umožnené znovu začať skúšku alebo jej bol poskytnutý dodatočný čas.

Vo svojom treťom žalobnom dôvode žalobkyňa uvádza na jednej strane porušenie zásady rovnosti zaobchádzania, keďže položené otázky boli vyberané náhodne a z podkladov, ktoré obsahovali otázky veľmi rozdielnej úrovne a ktorých správnosť bola často pochybná, a na druhej strane porušenie zásad ochrany legitímnej dôvery, transparentnosti a povinnosti odôvodnenia, keďže EPSO jej neoznámilo otázky, ktoré jej boli položené.

____________