Language of document :

Talan väckt den 29 januari 2007 - Angioi mot kommissionen

(Mål F-7/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marie-Thèrese Angioi (Valenciennes, Frankrike) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som antogs av Byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) den 14 mars 2006 i vilket sökandens resultat på urvalsproven för kontraktsanställda EU 25 fastställdes,

ogiltigförklara EPSO:s och/eller uttagningskommitténs beslut att inte skriva in sökanden i databanken över sökanden som har klarat urvalsproven,

ogiltigförklara det efterföljande urvalsförfarandet,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har anfört följande tre grunder till stöd för sin talan:

I den första grunden har sökanden gjort gällande att den inbjudan att lämna in intresseanmälan som publicerades av EPSO den 20 juni 2005 strider mot artikel 12.1 EG samt artikel 82.1 och 82.3 e i anställningsvillkoren för övriga anställda. Sökanden är i första hand kritisk mot att sökandenas huvudspråk i inbjudan definierades som det officiella språket i det land där de är medborgare (eller, för det fall att medlemsstaten har mer än ett officiellt språk, det språk som tillämpades i den obligatoriska skolundervisningen), och mot att urvalsproven för samtliga sökanden enligt inbjudan skulle hållas på ett annat språk än huvudspråket, varvid sökandena fick välja mellan engelska, franska och tyska. Bestämmelserna medförde att sökandena för det första inte kunde anmäla ett annat gemenskapsspråk, i vilket de har fördjupade kunskaper utan att vara medborgare i en medlemsstat som har språket som officiellt språk, som huvudspråk och, för det andra, tvingades genomgå proven på något av de tre ovannämnda språken. Denna ordning resulterade i att sökandena behandlades olika beroende på nationalitet utan att detta var objektivt berättigat med hänsyn till utförandet av de arbetsuppgifter som var aktuella.

I den andra grunden har sökanden gjort gällande att principen om god förvaltningssed, principen om likabehandling, objektivitetsprincipen och principen om berättigade förväntningar åsidosattes, i den mån som urvalsförfarandet för sökandens del utmärktes av störande incidenter vilka gjorde att sökanden gick miste om tid som hon hade rätt till, utan att sökanden läts göra om provet eller tilldelades ytterligare tid.

I den tredje grunden har sökanden dels gjort gällande att principen om likabehandling åsidosattes i den mån som de ställda frågorna på ett godtyckligt sätt valdes ur en bas som innehöll frågor med mycket skiftande svårighetsgrad av delvis tvivelaktig validitet, dels att EPSO åsidosatte principen om skydd för berättigade förväntningar, principen om insyn och motiveringsskyldigheten genom att inte delge sökanden de frågor som hade ställts.

____________