Language of document :

Иск, предявен на 5 февруари 2007 г. - Angé Serrano / Парламент

(Дело F-9/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Pilar Angé Serrano (Люксембург, Люксембург) [представител: E.Boigelot, адвокат]

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

да се отмени Решението на Европейския парламент от 20 март 2006 година, с което ищцата е преназначена на степен В*6, стъпка 8, считано от 1 май 2004 г.,

да се осъди ответникът да заплати сумата от 25 000 EUR като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди и за накърняване на кариерата на ищцата, под условие за възможно увеличаване или намаляване на сумата в хода на производството,

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищцата, длъжностно лице в Европейския парламент, успешно издържала конкурс за преминаване в категория (от категория С в категория В) преди влизането в сила на 1 май 2004 г. на промяната в Правилника, вече е предявила пред Първоинстанционния съд на Европейските общности иск срещу решението да бъде преназначена на степен В*5 1.

В настоящото производство ищцата оспорва решението от 20 май 2006 г., с което Парламентът я преназначава на степен В*6, стъпка 8. В подкрепа на иска си ищцата изтъква основания, много сходни с посочените по дело Т-47/05. Освен това, тя посочва, че въпреки назначаването й на нова степен, системата след реформата на Правилника отново поставяла под съмнение полезния ефект на преминаването й от категория С в категория В, доколкото новата степен не й давала никакво предимство пред колегите й, които не са издържали конкурс за преминаване в категория.

____________

1 - Дело Т-47/05, Angé Serrano и др./Парламент, ОВ С 93, 14.4.2005 г., стр. 36.