Language of document :

Sag anlagt den 5. februar 2007 - Angé Serrano mod Parlamentet

(Sag F-9/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Pilar Angé Serrano (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 20. marts 2006 om omklassificering af sagsøgeren til lønklasse B*6, løntrin 8, pr. 1. maj 2004.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale 25 000 EUR i erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tab og forringede karrieremuligheder for sagsøgeren, idet der tages forbehold for en forhøjelse og/eller nedsættelse af beløbet under sagen.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Europa-Parlamentet og som bestod en udvælgelsesprøve med henblik på overgang til kategori (fra kategori C til kategori B) forud for ikrafttrædelsen af vedtægtsændringen den 1. maj 2004, har allerede anlagt sag ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans til prøvelse af afgørelsen om at indplacere hende i lønklasse B*5 1.

Sagsøgeren har i nærværende sag anfægtet afgørelsen af 20. marts 2006, hvorved Europa-Parlamentet omklassificerede hende til lønklasse B*6, løntrin 8. Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet påberåbt sig anbringender, der meget ligner dem, han har fremført i sag T-47/05. Hun har desuden anført, at den ordning, der følger af vedtægtsændringen, uanset den nye indplacering, hun er blevet tildelt, rejser tvivl vedrørende den effektive virkning af hendes overgang fra kategori C til kategori B, idet den nye indplacering ikke for sagsøgeren medfører nogle fordele i forhold til den situation, som hendes kolleger, der ikke bestod en udvælgelsesprøve med henblik på overgang til kategori, befinder sig i.

____________

1 - Sag T-47/05, Angé Serrano m.fl. mod Europa-Parlamentet, EUT C 93 af 14.4.2005, s. 36.