Language of document :

5. veebruaril 2007 esitatud hagi - Angé Serrano versus parlament

(Kohtuasi F-9/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Pilar Angé Serrano (Luksemburg, Luxembourg) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Parlamendi 20. märtsi 2006. aasta otsus, millega määrati hageja alates 1. maist 2004 uuele palgaastmele B*6 järku 8;

kohustada kostjat hüvitama hagejale tekitatud mittevaraline ja varaline kahju ning hageja karjäärile tekitatud kahju, kokku summas 25 000 eurot, arvestades summa suurendamise ja/või vähendamise võimalusega menetluse käigus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on Euroopa Parlamendi ametnik ja ühest kategooriast teise edutamise konkursi võitja (kategooriast C kategooriasse B) enne personalieeskirjade muudatuste jõustumist 1. mail 2004, on esitanud Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtule juba hagi otsuse peale, millega ta määrati uuele palgaastmele B*51.

Käesolevas asjas vaidlustab hageja 20. märtsi 2006. aasta otsuse, millega parlament määras ta uuele palgaastmele B*6 järku 8. Oma hagi toetuseks esitab hageja sarnased väited neile, mida käsitleti kohtuasjas T-47/05. Teiste sõnadega öeldes märgib hageja, et hoolimata talle määratud uuest palgaastmest seab muudetud personalieeskirjade järgne süsteem küsimuse alla tema kategooriast C kategooriasse B liikumise kasuliku mõju, uus palgaaste ei loo hagejale mingeid eeliseid võrreldes olukorraga, milles on tema kolleegid, kes ei läbinud ühest kategooriast teise edutamise konkurssi.

____________

1 - Kohtuasi T-47/05: Angé Serrano jt. v. parlament (ELT C 93, 14.4.2005, lk 36).