Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 5. februārī - Angé Serrano pret Parlamentu

(lieta F-9/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Pilar Angé Serrano, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2006. gada 20. marta lēmumu, ar kuru prasītāja tiek pārklasificēta B 6 pakāpes 8. līmenī, sākot no 2004. gada 1. maija;

piespriest atbildētājam samaksāt atlīdzību par morālo un materiālo kaitējumu un par kaitējumu prasītājas karjerai EUR 25000 apmērā, saglabājot tiesības procesa laikā šo summu paaugstināt un/vai samazināt;

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, kas ir Eiropas Parlamenta ierēdne, kas izturējusi konkursu par pārcelšanu no vienas kategorijas citā (no C kategorijas uz B kategoriju), pirms 2004. gada 1. maijā stājās spēkā grozītie Civildienesta noteikumi jau cēla prasību Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā par lēmumu viņu pārklasificēt B 5 pakāpē 1.

Šajā lietā prasītāja apstrīd 2006. gada 20. marta lēmumu, ar kuru Parlaments viņu pārklasificēja B 6 pakāpes 8. līmenī. Savas prasības pamatojumā prasītāja izvirza ļoti līdzīgus pamatus jau lietā T-47/05 izvirzītajiem pamatiem. Turklāt viņa norāda, ka, neskatoties uz viņai piešķirto jauno klasifikāciju, ar no Civildienesta noteikumu grozījumiem izrietošo sistēmu tiekot atcelta [prasītājas] pārcelšanas no C kategorijas uz B kategoriju lietderīgā iedarbība, jo jaunā klasificēšana tai nesniedz nekādas priekšrocības salīdzinot ar situāciju, kādā ir viņas kolēģi, kas nav izturējuši konkursu par pārcelšanu no vienas kategorijas citā.

____________

1 - Lieta T-47/05 Angé Serrano u. c./Parlament, OV C 93, 14.04.2005., 36. lpp.