Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2007 r. - Angé Serrano przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-9/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pilar Angé Serrano (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: E. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejskie

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania na kategorię B*6, stopień 8, ze skutkiem od dnia 1 maja 2004 r.;

zasądzenie od Parlamentu na rzecz skarżącej odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody i krzywdy oraz uszczerbek dla kariery skarżącej w wysokości 25 000 EUR, z zastrzeżeniem prawa do zamiany tej kwoty w trakcie postępowania;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, urzędnik Parlamentu Europejskiego, laureat konkursu zmiany kategorii zaszeregowania (z kategorii C na kategorię B), który zakończył się przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego w dniu 1 maja 2004 r., wniosła wcześniej do Sądu Pierwszej Instancji skargę na decyzję o zmianie jej kategorii zaszeregowania na kategorię B*51.

W niniejszej sprawie skarżąca kwestionuje decyzję z dnia 20 marca 2006 r., w której Parlament dokonał zmiany jej kategorii zaszeregowania na kategorię B*6, stopień 8. W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi zarzuty bardzo podobne do tych, które podnosiła w sprawie T-47/05. Ponadto skarżąca podnosi, ze mimo zmiany jej kategorii zaszeregowania na wyższą system wynikający ze zmiany regulaminu pracowniczego pozbawia skuteczności przejście przez nią z kategorii C do kategorii B, ponieważ nowe zaszeregowanie nie wiąże się dla niej z żadną korzyścią w porównaniu z sytuacją, w której znajdują się inni urzędnicy, którzy nie zostali laureatami konkursu zmiany kategorii.

____________

1 - Sprawa T-47/05 Angé Serrano i in. przeciwko Parlamentowi, Dz.U. C 93 z 14.4.2005, str. 36