Language of document :

Žaloba podaná 5. februára 2007 - Angé Serrano/Parlament

(vec F-9/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pilar Angé Serrano (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu z 20. marca 2006 o preradení žalobkyne do platovej triedy B*6, platového stupňa 8 od 1. mája 2004,

zaviazať žalovaného na náhradu nemajetkovej a majetkovej ujmy a ujmy spôsobenej zásahom do služobného postupu žalobkyne vo výške 25 000 eur s výhradou zvýšenia a/alebo zníženia v priebehu konania,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, úradníčka Európskeho parlamentu, ktorá uspela vo výberovom konaní na postup medzi platovými triedami (z platovej triedy C do platovej triedy B) pred nadobudnutím účinnosti 1. mája 2004 reformy služobného poriadku, už podala na Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev žalobu proti rozhodnutiu o jej preradení do platovej triedy B*51.

Touto novou žalobou žalobkyňa napáda rozhodnutie z 20. marca 2006, ktorým ju Parlament preradil do platovej triedy B*6, platového stupňa 8. Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dôvody žaloby veľmi podobné tým, ktoré uviedla vo veci T-47/05. Okrem toho uvádza, že napriek svojmu novému platovému zaradeniu, systém vyplývajúci z reformy služobného poriadku popiera potrebný účinok jej postupu z platovej triedy C do platovej triedy B, keďže nové platové zaradenie nepredstavuje pre žalobkyňu žiadne zvýhodnenie v porovnaní so situáciou, v ktorej sa nachádzajú jej kolegovia, ktorí neuspeli vo výberovom konaní na postup medzi platovými triedami.

____________

1 - Vec T-47/05, Angé Serrano a i./Parlament, Ú. v. EÚ C 93, 14.4.2005, s. 36.