Language of document :

Talan väckt den 5 februari 2007 - Angé Serrano mot parlamentet

(Mål F-9/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Pilar Angé Serrano (Luxembourg, Luxemburg) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 20 mars 2006 att klassa om sökanden till lönegrad B*6, löneklass 8, från den 1 maj 2004,

förplikta svaranden att, som ersättning för ideell och ekonomisk skada och för den skada som tillfogats sökandens karriär, betala ett belopp på 25 000 euro, med reservation för en höjning eller sänkning under förfarandets gång, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid Europaparlamentet och som godkänts i ett uttagningsprov för förflyttning från en tjänstekategori till en annan (från kategori C till kategori B) innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft den 1 maj 2004, har sedan tidigare väckt talan vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt mot beslutet att placera henne i lönegrad B*5.

I förevarande mål angriper sökanden parlamentets beslut av den 20 mars 2006 att placera henne i lönegrad B*6, löneklass 8. Till stöd för sin talan gör sökanden gällande grunder snarlika dem som åberopats i mål T-47/05. Hon gör dessutom gällande att systemet enligt de ändrade tjänsteföreskrifterna oaktat den nya lönegrad som hon placerats i leder till att den ändamålsenliga verkan av att hon förflyttades från kategori C till kategori B, då den nya placeringen inte medför någon fördel för sökanden jämfört med situationen för de kollegor till henne som inte godkänts i uttagningsprovet för förflyttning från en tjänstekategori till en annan.

____________