Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 14. juni 2007 - De Meerleer mod Kommissionen

(Sag F-121/05) 1

(Personalesag - tjenestemænd - almindelig udvælgelsesprøve - afslag på adgang til de skriftlige prøver - erhvervserfaring - begrundelse - meddelelsen om udvælgelseskomitéens afgørelse - ansøgning om en fornyet gennemgang)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation dels af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/A/19/04 trufne afgørelse om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning og om ikke at tage stilling til hans ansøgning om en fornyet gennemgang, dels en påstand om erstatning

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 60 af 11.3.2006, s. 52.