Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. - De Meerleer przeciwko Komisji

(Sprawa F-121/05)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Konkurs otwarty - Niedopuszczenie do egzaminów pisemnych - Doświadczenie zawodowe - Obowiązek uzasadnienia - Powiadomienie o decyzji komisji konkursowej - Żądanie ponownego przeegzaminowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgia) (przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/A/19/04 w sprawie nieuwzględnienia kandydatury skarżącego i decyzji odmawiającej ustosunkowania się do żądania ponownego przeegzaminowania skarżącego oraz wniosek o odszkodowanie.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 60 z 11.03.2006 r., str. 52.