Language of document :

Иск, предявен на 18 май 2007 г. - Tzirani / Комисия

(Дело F-46/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Marie Tzirani (Брюксел, Белгия) [представител: E. Boigelot, avocat]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението, взето от Комисията на 30 август 2006 г. за преназначаване на г-н X на поста Директор на Дирекция "Правила за длъжностните лица: Политика, управление и съвети" [Statut: politik, gestion et conseil] към Генерална дирекция "Персонал и администрация", с което се отхвърля кандидатурата на ищеца за същия пост,

да се осъди ответната страна да заплати като обезщетение за неимуществени и имуществени вреди, и посегателство върху кариерата на ищеца, сумата от 25 000 EUR, увеличена с лихва от 7% на година, от 29 ноември 2006 г., датата на искането,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, след като е поискал и получил в рамките на Дело T-45/04 1, отмяна на решението на Комисията от 21 януари 2003 г. за назначаване г-н X. на споменатия пост, понастоящем оспорва законността на процедурата, с която след тази отмяна, Комисията е преназначила същото лице на процесната длъжност.

В подкрепа на своята жалба ищецът се позовава най-напред на нарушение на член 233 ЕО за това, че Комисията не е предприела необходимите мерки за изпълнение на решението на Първоинстанционния съд. Всъщност, според ищеца процедурата е трябвало да бъде възобновена не само в последния ѝ стадий на разговора с Комисаря, а още на стадия на проверката за избираемост на кандидатите, според критериите установени в съобщението за набиране на кандидати за вакантния пост.

Ищецът изтъква от друга страна нарушението на членове 7, 14, 29 и 45 от Статута на длъжностните лица на Европейските общности, нарушаването на много основни принципи на правото, както и превратно упражняване на власт.

____________

1 - Решение на Първоинстанционния съд от 4 юли 2006 г. по дело Tzirani/Комисия (все още непубликувано в Recueil).