Language of document :

Kanne 18.5.207 - Tzirani v. komissio

(Asia F-46/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marie Tzirani (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission 30.8.2006 tekemä se päätös on kumottava, jolla X. nimitettiin johtajaksi henkilöstön ja hallinnon pääosaston osastolle "henkilöstösäännöt: politiikka, hallinto ja neuvonta" ja jolla hylättiin kantajan hakemus tulla nimitetyksi tähän samaan virkaan

vastaaja on velvoitettava maksamaan korvauksena aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä sekä kantajan uraan kohdistuneesta vahingosta 25 000 euron suuruinen summa 7 prosentin suuruisine vuotuisine viivästyskorkoineen 29.11.2006 alkaen, jolloin valitus tehtiin

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka vaati X:n nimittämisestä edellä mainittuun virkaan 21.1.2003 tehdyn komission päätöksen kumoamista asiassa T-45/041, jossa hänen vaatimuksensa hyväksyttiin, kiistää nyt esillä olevassa asiassa sen menettelyn lainmukaisuuden, jonka yhteydessä komissio nimitti tämän kumoamistuomion jälkeen saman henkilön kyseessä olevaan virkaan.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ensimmäiseksi siihen, että EY 233 artiklaa on rikottu, koska komissio ei toteuttanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä. Kantaja nimittäin väittää, että menettelyä ei olisi pitänyt aloittaa uudelleen vasta komission jäsenen kanssa käytyjen haastatteluiden viimeisessä vaiheessa, vaan se olisi pitänyt aloittaa uudelleen jo siinä vaiheessa, kun hakijoiden pätevyyttä arvioitiin avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa asetettujen kriteerien kannalta.

Lisäksi kantaja väittää, että Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 7, 14, 29 ja 45 artiklaa on rikottu, että useita yleisiä oikeusperiaatteita on loukattu ja että harkintavaltaa on käytetty väärin.

____________

1 - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 4.7.2006, Tzirani vastaan komissio (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).