Language of document :

Kanne 21.5.2007 - Behmer v. parlamentti

(Asia F-47/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Joachim Behmer (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

"ylennyspolitiikasta ja urasuunnittelusta" 6.7.2005 ja "ansio- ja ylennyspisteiden myöntämistä koskevista soveltamistoimenpiteistä" 25.7.2005 tehty parlamentin puhemiehistön päätös on todettava lainvastaiseksi

nimittävän viranomaisen päätös siitä, että kantajaa ei ylennetä palkkaluokkaan A*13 1.1.2005 alkavin vaikutuksin vuoden 2005 ylennyskierroksella, on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on palkkaluokkaan AD 12 kuuluva Euroopan parlamentin virkamies ja tällä hetkellä Luxemburgin ammattiliittojen keskusjärjestön varapuheenjohtaja, väittää ennen kaikkea, että edellä ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut päätökset ovat lainvastaisia; hänen mielestään ne ovat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 10 artiklassa tarkoitettuja yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä, jotka olisi siis pitänyt antaa tässä artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Kantaja vetoaa lisäksi henkilöstösääntöjen 45 artiklan rikkomiseen sekä urakehityksen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen, perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämiseen sekä ilmeiseen arviointivirheeseen. Lisäksi hän väittää, että sen jälkeen, kun hallinto oli hänen ensimmäisen valituksensa johdosta kumonnut päätöksen myöntää hänelle 2 ansiopistettä, sen olisi pitänyt ylentää hänet palkkaluokkaan AD 13.

Lopuksi kantaja väittää joutuneensa syrjinnän kohteeksi henkilöstön edustamiseen liittyvien toimiensa vuoksi, mikä on ristiriidassa henkilöstösääntöjen 1 d artiklan, 24 b artiklan, henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan kuudennen kohdan sekä Euroopan parlamentin ja toimielimen henkilöstön ammattiliittojen välillä 12.7.1990 tehdyn puitesopimuksen 17 artiklan kanssa.

____________