Language of document :

30. mail 2007 esitatud hagi - Bui Van versus komisjon

(Kohtuasi F-51/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Philippe Bui Van (Hettange Grande, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja R. Albelice)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 5. märtsi 2007. aasta otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata;

tühistada Teadusuuringute Ühiskeskuse peadirektori 4. oktoobri 2006. aasta otsus osas, milles hageja määrati uuele palgaastmele AST 3 järku 2, kuigi esialgu oli ta määratud palgaastmele AST 4 järku 2;

selgitada ametisse nimetavale asutusele vaidlustatud otsuste tühistamise tagajärgi ja eelkõige, mis kaasnevad palgaastmele AST 4 järku 2 määramisega ja alates tööle asumisest palgaastmele AST 4 järku 2 tagasiulatuva nimetamisega; töötasu erinevuse ja selle erinevuse eest makstavate intressidega seotud tagajärgi ning edutamisega seonduvaid tagajärgi;

mõista hagejale välja tekitatud moraalse kahju hüvitamiseks sümboolne summa üks euro;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes läbis edukalt palgaastme B5/B4 tehniliste töötajate töölevõtmise reservnimekirja koostamiseks korraldatud avatud konkursi EPSO/B/23/041, nimetati pärast nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi,2 jõustumist ametisse katseajal oleva ametnikuna. 28. juunil 2006 tehtud esialgne otsus palgaastmele AST 4 määramise kohta tühistati ja asendati vaidlustatud otsusega palgaastmele AST 3 määramise kohta.

Esmalt väidab hageja oma hagi toetuseks, et on rikutud võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid eelkõige seetõttu, et mõned tema kolleegid, kes olid samuti madalamale palgaastmele määratud, määrati pärast kohtueelset menetlust tagasi palgaastmele AST 4.

Seejärel väidab hageja, et on tehtud ilmne kaalutlusviga ning rikutud õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtteid. Ta leiab iseäranis, et 28. juuni 2006. aasta otsus ei olnud tühistatud mõistliku aja jooksul.

____________

1 - ELT C 81 A, 31.3.2004, lk 17.

2 - ELT L 124, 27.4.2004, lk 1.