Language of document :

Kanne 30.5.2007 - Bui Van v. komissio

(Asia F-51/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Philippe Bui Van (Hettange Grande, Ranska) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja R. Albelice)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 5.3.2007 tekemä se päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajan valitus

yhteisen tutkimuskeskuksen (JCR) pääjohtajan 4.10.2006 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siinä määritetään kantajan uudeksi palkkaluokaksi AST 3, taso 2, vaikka kantajan palkkaluokaksi oli alun perin määritetty AST 4, taso 2

nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava riidanalaisten päätösten kumoamisen vaikutuksista, muun muassa niistä, jotka aiheutuvat siitä, että palkkaluokaksi määritetään AST 4, taso 2 siitä päivästä lähtien, kun kantaja aloitti tehtävissään, sekä palkkauksen eroa koskevista vaikutuksista, erotuksen maksamiseen sovellettavia viivästyskorkoja koskevista vaikutuksista ja ylennystä koskevista vaikutuksista

kantajalle on myönnettävä yhden euron symbolinen korvaus hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on läpäissyt varallaololuettelon laatimiseksi myöhempää palvelukseen ottamista varten palkkaluokan B5/B4 teknisistä toimihenkilöistä1 järjestetyn avoimen kilpailun EPSO/B/23/04, nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.3.2004 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 723/20042 oli tullut voimaan. Ensimmäinen päätös, joka tehtiin 28.6.2006 ja jossa kantajan palkkaluokaksi määritettiin AST 4, kumottiin ja korvattiin riidanalaisella päätöksellä, jossa kantajan palkkaluokaksi määritettiin AST 3.

Kanteensa tueksi kantaja väittää ensimmäiseksi, että yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatetta on loukattu, muun muassa siltä osin kuin tietyt kantajan työtoverit, jotka myös oli määritelty alempaan palkkaluokkaan, palautettiin oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn päätteeksi palkkaluokkaan AST 4.

Kantaja vetoaa seuraavaksi siihen, että on tapahtunut ilmeinen arviointivirhe ja siihen, että oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteita on loukattu. Kantaja katsoo erityisesti, että 28.6.2006 tehtyä päätöstä ei kumottu kohtuullisessa ajassa.

____________

1 - EUVL C 81 A, 31.3.2004, s. 17.

2 - EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1.