Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2007 r. - Bui Van przeciwko Komisji

(Sprawa F-51/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Bui Van (Hettange Grande, Francja) (przedstawiciele: S. Rodrigues i R. Albelice, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 5 marca 2007 r. oddalającej zażalenie skarżącego;

stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora generalnego Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) z dnia 4 października 2006 r. w zakresie, w jakim dokonuje zaszeregowania skarżącego do grupy AST 3, stopień 2, chociaż był on początkowo zaszeregowany do grupy AST 4, stopień 2;

wskazanie organowi powołującemu skutków wynikających ze stwierdzenia nieważności zaskarżonych decyzji, a w szczególności: zaszeregowanie do grupy AST 4, stopień 2, zaszeregowanie do grupy AST 4, stopień 2 ze skutkiem wstecznym od dnia rozpoczęcia służby, wynikające z tego skutki w zakresie różnicy wynagrodzenia i odsetek za zwłokę przy wypłacie tej różnicy, jak również skutki związane z awansem;

zasądzenie na rzecz skarżącego symbolicznego 1 EUR tytułem naprawienia doznanej krzywdy;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, laureat konkursu otwartego EPSO/B/23/04 1 mającego na celu utworzenie listy rezerwowej dla zatrudnienia pracowników technicznych w grupie zaszeregowania B5/B4, został powołany na urzędnika w okresie próbnym po wejściu w życie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich2. Pierwsza decyzja z dnia 28 czerwca 2006 r. o jego zaszeregowaniu do grupy AST 4 została wycofana i zastąpiona zaskarżoną decyzją o jego zaszeregowaniu do grupy AST 3.

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnosi naruszenie zasady równości traktowania i niedyskryminacji, w szczególności ponieważ niektórzy pracownicy, którzy również zostali zaszeregowani do niższej grupy po zmianie decyzji, w wyniku postępowania poprzedzającego wniesienie skargi zostali ponownie zaszeregowani do grupy AST 4.

Skarżący podnosi następnie oczywisty błąd w ocenie, jak również naruszenie zasad pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań. W szczególności twierdzi on, że decyzja z dnia 28 czerwca 2006 r. nie została wycofana w stosownym terminie.

____________

1 - Dz. U. C 81 A z dnia 31 marca 2004 r., str. 17.

2 - Dz. U. L 124 z dnia 27 kwietnia 2004 r., str. 1