Language of document :

Tožba, vložena 30. maja 2007 - Bui Van proti Komisiji

(Zadeva F-51/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Philippe Bui Van (Hettange Grande, Francija) (zastopnika: S. Rodrigues in R. Albelice, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanje (OPI), z dne 5. marca 2007 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke;

za nično naj se razglasi odločba generalnega direktorja Skupnega centra za jedrske raziskave (CCR) z dne 4. oktobra 2006, v delu, v katerem tožečo stranko prerazporedi v naziv AST 3, plačilni razred 2, čeprav je bila prvotno razvrščena naziv AST 4, plačilni razred 2;

OPI naj se seznani z učinki, ki jih prinaša razglasitev ničnosti izpodbijanih odločb, med drugim razporeditev v naziv AST 4, plačilni razred 2, retroaktivnost imenovanja v naziv AST 4, plačilni razred 2, od datuma nastopa dela, z učinki glede razlike v plači ter zamudnimi obrestmi za plačilo te razlike, kot tudi z učinki glede napredovanja;

tožeči stranki naj se z naslova odškodnine za nepremoženjsko škodo dodeli simboličen euro;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, izbrani udeleženec v okviru javnega splošnega natečaja EPSO/B/23/04 1 za določitev čakalnega seznama za zaposlovanje tehničnih uslužbencev naziva B5/B4, je bila imenovana za uradnika pripravnika po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti2. Prvotna odločba z dne 28. junija 2006, s katero je bila razvrščena v naziv AST 4, je bila umaknjena in nadomestila jo je izpodbijana odločba, s katero je bila razvrščena v naziv AST 3.

V podporo tožbe tožeča stranka naprej zatrjuje kršitev načela enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije, saj so bili nekateri njeni sodelavci, ki so bili prav tako prerazporejeni za nazaj, po koncu predhodnega postopka ponovno razvrščeni v naziv AST 4.

Tožeča stranka v nadaljevanju navaja očitno napako pri presoji in kršitev načela pravne varnosti ter varstva zaupanja v pravo. Zlasti meni, da odločba z dne 28. junija 2006 ni bila umaknjena v razumnem roku.

____________

1 - UL C 81 A, 31.3.2004, str. 17.

2 - UL L 124, 27.4.2004, str. 1.