Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 20 април 2007 г.

L / Европейска агенция за оценка на лекарствените продукти (EMEA)

(Дело F-13/07)1

(Длъжностни лица - Инвалидност - Комисия по инвалидност - Отказ за свикване - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: L (Лондон, Обединено кралство) [представители: S. Orlandi, A. Coolen,J.-N. Louis и E. Marchal, адвокати]

Ответник: Европейска агенция за оценка на лекарствените продукти (EMEA)

Предмет

Отмяна на Решение на EMEA от 31 март 2006 година, с което се отхвърля искането на ищеца за образуване на комисия по инвалидност.

Диспозитив

Искът се отхвърля като явно недопустим.

Всяка от страните понася собствените си разноски.

____________

1 - OВ C 82, 14.4.07 стр. 56