Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 kwietnia 2007 r. - L przeciwko Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

(Sprawa F-13/07)1

(Urzędnicy - Niezdolność do pracy - Komisja ds. niezdolności do pracy - Odmowa powołania - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: L (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EMEA)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji EMEA z dnia 31 marca 2006 r. oddalającej wniosek skarżącego o powołanie komisji ds. niezdolności do pracy

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 82 z 14.4.2007, str. 56