Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 20. apríla 2007 - L/Európska agentúra pre lieky (EMEA)

(vec F-13/07)1

(Úradníci - Invalidita - Posudková komisia - Odmietnutie predvolania - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: L (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky (EMEA)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia EMEA z 31. marca 2006, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o vytvorenie posudkovej komisie

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprístupná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 82, 14.4.2007, s. 56.