Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Tredje Afdeling) den 29. marts 2007 - Chassagne mod Kommissionen

(Sag F-39/06) 1

(Tjenestemænd - vederlag - årlige rejseudgifter - bestemmelser der finder anvendelse på tjenestemænd med hjemsted i et fransk oversøisk departement - artikel 8 i bilag VII til den ændrede vedtægt - stævning, der er åbenbart uden retsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues og Y. Minatchy)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Berscheid og V. Joris, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for den Europæiske Union (ved M. Bauer og I. Sulce, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om, at det fastslås, at artikel 8 i vedtægtens bilag VII, i dens affattelse efter den 1. maj 2004, er ulovlig, og følgelig ikke finder anvendelse på sagsøgeren med henblik på fastsættelse af tilbagebetalingen af årlige rejseudgifter, dels påstand om erstatning

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 131 af 3.6.2006, s. 53.