Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu kolmanda koja esimehe 29. märtsi 2007. aasta määrus - Chassagne versus komisjon

(Kohtuasi F-39/06)1

(Ametnikud - Töötasu - Iga-aastased reisikulud - Prantsuse ülemeredepartemangudest pärit ametnike suhtes kohaldatavad sätted - Muudetud personalieeskirjade VII lisa artikkel 8 - Hagi, millel ilmselgelt puudub igasugune õiguslik alus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Olivier Chassagne (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja Y. Minatchy)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja V. Joris)

Kostja toetuseks menetlusse astuja : Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja I. Sulce)

Kohtuasja ese

Esiteks alates 1. maist 2004 jõus olevas redaktsioonis personalieeskirjade VII lisa artikli 8 õigusvastasuse tuvastamine ja seetõttu hageja suhtes selle kohaldamatus iga-aastaste reisikulude hüvitamise summa kindlaksmääramisel, ja teiseks kahju hüvitamise nõue

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 131, 3.6.2006, lk 53.