Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 29. marca 2007 - Chassagne/Komisia

(vec F-39/06)1

(Úradníci - Odmena - Cestovné výdavky za rok - Ustanovenia uplatniteľné na úradníkov pochádzajúcich z francúzskych zámorských departementov - Článok 8 prílohy VII zmeneného a doplneného služobného poriadku - Žaloba bez zjavného právneho základu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Olivier Chassagne (Brusel, Belgicko) (v zastúpení S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v zastúpení podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení M. Bauer a I. Sulce, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane uznanie protiprávnosti článku 8 prílohy VII služobného poriadku v znení platnom od 1. mája 2004 a následne neuplatniteľnosti tohto ustanovenia na žalobcu v súvislosti so stanovením výšky náhrady jeho ročných cestovných výdavkov a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006, s. 53.