Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 април 2007 г. - Lebedef-Caponi / Комисия

(Дело F-50/06)1

(Длъжностни лица - Оценка - Доклад за служебното развитие - Оценка за 2004 г. - Общи разпоредби за прилагане на член 43 от Правилника - член 26 от Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, адвокат)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Curall и H. Kraemer)

Предмет

Отмяна на Доклада за служебното развитие на ищцата за периода 1 юли 2001 г. - 31 декември 2002 г.

Диспозитив

Докладът за служебното развитие на г-жа Lebedef-Caponi за периода 1 юли 2001 г. - 31 декември 2002 г. се отменя.

Комисията на Европейските общности се осъжда да заплати разноските.

____________

1 - ОВ C 154, 1.7.2006 г.