Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 25 april 2007 - Lebedef-Caponi / Commissie

(Zaak F-50/06)1

(Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingrapport - Beoordelingsperiode 2004 - Algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van Statuut - Artikel 26 van Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Curall en H. Kraemer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van verzoeksters loopbaanontwikkelingrapport over de periode 1/7/2001 tot en met 31/12/2002

Dictum

Het loopbaanontwikkelingrapport van Lebedef-Caponi over de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2002 wordt nietig verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 154 van 1.7.2006, blz. 27.