Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 25 kwietnia 2007 r. - Lebedef-Caponi przeciwko Komisji

(Sprawa F-50/06)1

(Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. - Ogólne przepisy wykonawcze do art. 43 regulaminu pracowniczego - Artykuł 26 regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i H. Kraemer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Unieważnienie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

Sentencja wyroku

Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. zostaje unieważnione.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 154 z 01.07.2006 r., str.27