Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 25 април 2007 г. - Kerstens / Комисия на Европейските общности

(Дело F-59/06)1

(Доклад относно развитието на кариерата - Процедура по оценяване за 2004 г. - Нарушение на член 43 от Правилника - Нарушение на общите разпоредби по прилагането на член 43 от Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Petrus Kerstens (Overijse, Белгия) (представител: C. Mourato, lawyer)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: K. Kerrmann и M. Velardo)

Предмет

Отмяна, от една страна, на решението на органа по назначаването от 11 юли 2005 г. за приемане на оценката за развитие на кариерата (ОРК) на ищеца за 2004 г. и от друга страна, на изричното решение на органа по назначаването от 6 февруари 2006 г. за отхвърляне на жалба № R/769/05 на ищеца.

Диспозитив

Искът е отхвърлен като явно недопустим.

Всяка страна поема собствените си съдебни разноски.

____________

1 - ОВ С 165, 15.7.2006 г., стр. 34.