Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 25 april 2007 - Kerstens / Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak F-59/06)1

(Loopbaanontwikkelingrapport - Beoordelingsperiode 2004 - Schending van artikel 43 van Statuut - Schending van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Petrus Kerstens (Overijse, België) (vertegenwoordiger: C. Mourato, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: K. Herrmann en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van, enerzijds, het besluit van het TABG van 11 juli 2005 houdende vaststelling van verzoekers loopbaanontwikkelingrapport over het jaar 2004 en, anderzijds, het expliciete besluit van het TABG van 6 februari 2006 tot afwijzing van verzoekers klacht nr. R/769/05

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 165 van 15.7.2006, blz. 34.