Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia w dniu 25 kwietnia 2007 r. - Kerstens przeciwko Komisji

(Sprawa F-59/06)

(Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Ocena za rok 2004 - Naruszenie art. 43 regulaminu pracowniczego - Naruszenie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (przedstawiciel: C. Mourato, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: K. Herrmann i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 11 lipca 2005 r. przyjmującej sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej (REC) skarżącego za rok 2004 i po drugie wyraźna decyzja organu powołującego z dnia 6 lutego 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącego nr R/769/05.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________