Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 април 2007 г.

Lebedef-Caponi/Комисия

(Дело F-71/06)1

(Длъжностни лица - Оценяване - Доклад относно развитието на кариерата - Период на оценяване 2004 - Общи условия за приложение на член 43 от Правилника - Член 26 от Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Curall и H. Kraemer)

Предмет

Отмяна на доклада относно развитието на кариерата на ищеца за периода 01.01.2004-31.12.2004.

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Всяка страна понася направените от нея разноски.

____________

1 - ОВ C 190, 12.08.06 г., стр. 36.