Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 25 april 2007 - Lebedef-Caponi / Commissie

(Zaak F-71/06)1

(Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingrapport - Beoordelingsperiode 2004 - Algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van Statuut - Artikel 26 van Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Curall en H. Kraemer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van verzoeksters loopbaanontwikkelingrapport over de periode 1/1/2004 tot en met 31/12/2004

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 190 van 12.8.2006, blz. 36.