Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 април 2007 г. - Thierry / Комисия

(Дело F-82/05)1

(Длъжностни лица - Повишаване в длъжност - Не вписване в списъка на повишените длъжностни лица - Процедура за повишаване за 2004 г. - Точки за предимство - Опит - Старшинство - Допустимост)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Michel Thierry (Люксембург, Люксембург) (представители: първоначално G. Bounéou и F. Frabetti, адвокати, в последствие F. Frabetti, адвокат)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и D. Martin)

Предмет

Отмяна на списъка на повишените длъжностни лица в степен A5 при процедурата за повишаване за 2004 г., доколкото този списък не включва името на ищеца

Диспозитив

Искът се отхвърля, отчасти като явно недопустим и отчасти като явно необоснован

Всяка страна понася собствените си разноски

____________

1 - ОВ C 281, 12.11.2005, стр. 27 (дело, първоначално регистрирано пред Първоинстанционния съд с номер T-327/05 и впоследствие прехвърлено на Съда на публичната служба с определение от 15.12.2005 г. 15.12.2005).