Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 16. aprīļa rīkojums - Thierry/Komisija

(lieta F-82/05) 1

Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - Neiekļaušana amatā paaugstināto ierēdņu sarakstā - 2004. gada paaugstināšanas amatā procedūra - Prioritātes punkti - Nopelni - Darba stāžs - Pieņemamība

Tiesvedības valoda - fraču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michel Thierry, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - sākotnēji G. Bounóu un F. Frabetti, avocats, vēlāk F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un D. Martin)

Priekšmets

2004. gadā A5 pakāpes amatā paaugstināto ierēdņu saraksta atcelšana tiktāl, ciktāl šajā sarakstā nav iekļauts prasītāja vārds

Rezolutīvā daļa

prasību daļēji noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji - kā acīmredzami nepamatotu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 281, 12.11.2005., 27. punkts (lieta sākotnēji bija reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar reģistrācijas numuru T-327/05 un tika nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu).