Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 april 2007 - Thierry / Commissie

(Zaak F-82/05)1

(Ambtenaren - Bevordering - Niet-plaatsing op lijst van bevorderde ambtenaren - Bevorderingsronde 2004 - Gratificatiepunten - Verdienste - Anciënniteit - Ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Michel Thierry (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: aanvankelijk G. Bouneóu en F. Frabetti, advocaten, vervolgens F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Nietigverklaring van de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2004 tot de rang A 5 zijn bevorderd, voor zover verzoekers naam daarop niet voorkomt

Dictum van de beschikking

Het beroep wordt ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 281 van 12.11.2005, blz. 27 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-327/05 en bij beschikking van 15.12.2005 overgedragen aan het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).