Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 април 2007 г. - Canteiro Lopes / Комисия

(Дело F-9/06)1

(Повишаване - Липса на окончателна оценка - Сравнително съпоставяне на заслуги)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Rui Canteiro Lopes (Лисабон, Португалия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, адвокати)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: G. Berscheid и M. Velardo)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията от 4 март 2005 г., с което името на ищеца не е добавено в списъка на най-заслужилите длъжностни лица и последният не е повишен в степен А4 при повишенията за 2000 г.

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Всяка страна поема разноските си.

____________

1 - ОВ C 74, 25.3.2006 г., стр. 35.