Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 юли 2007 г.

Continolo / Комисия

(Дело F-143/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Прехвърляне на пенсионни права - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Италия) [представители: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz и R. Albelice, avocats]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: D. Martin и M. Velardo]

Предмет

Публична служба - Отмяна на решението на Комисията за отпускане и изчисляване на правото на пенсия на ищеца, тъй като с него изцяло не се зачита периода от 11 юни 1981 г. до 1 март 1983 г., в който той е бил в отпуск по лични причини.

Диспозитив на определението

Искът се отхвърля като явно недопустим.

Всяка от страните поема собствените си разноски.

____________

1 - ОВ C 20, 27.1.2007, стр. 41