Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 juli 2007 - Continolo / Commissie

(Zaak F-143/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Pensioenen - Overschrijving van pensioenrechten - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Italië) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz en R. Albelice, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Ambtenaren - Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende toewijzing en afwikkeling van verzoekers pensioenrechten, voor zover de periode van 11 juni 1981 tot 1 maart 1983 die hij als verlof om redenen van persoonlijke aard heeft doorgebracht, daarbij niet volledig wordt meegerekend

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 20 van 27.1.2007, blz. 41.