Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 lipca 2007 r. - Continolo przeciwko Komisji

(Sprawa F-143/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytura - Przeniesienie uprawnień emerytalnych - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Włochy) (przedstawiciele: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz i R. Albelice, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie nadania i wyliczenia uprawnień emerytalnych skarżącego w zakresie, w jakim nie uwzględnia ona w całości okresu od dnia 11 czerwca 1981 r. do dnia 1 marca 1983 r., który skarżący spędził na urlopie z przyczyn osobistych.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz. U. C 20 z 27.01.2007 r., str. 41.